Artykuł sponsorowany

Na czym polega bierna ochrona przeciwpożarowa?

Na czym polega bierna ochrona przeciwpożarowa?

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to jeden z kluczowych aspektów, na które należy zwrócić uwagę podczas projektowania, budowy i użytkowania budynków. Bierna ochrona przeciwpożarowa odgrywa tu istotną rolę, zapewniając odpowiednie warunki ewakuacji oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu. Czym dokładnie jest bierna ochrona przeciwpożarowa i jakie są jej główne elementy?

Podstawowe zasady biernej ochrony przeciwpożarowej

Bierna ochrona przeciwpożarowa to zespół środków technicznych oraz zasad projektowania i wykonawstwa, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi oraz mienia przed pożarem. W przeciwieństwie do czynnej ochrony przeciwpożarowej, która obejmuje systemy sygnalizacji pożaru, gaśnicze czy oddymiające, bierna ochrona polega na odpowiednim zaprojektowaniu i wykonaniu budynku, tak aby ograniczyć ryzyko powstania pożaru oraz jego skutki. Bierna ochrona przeciwpożarowa w Gliwicach opiera się na trzech głównych filarach – odporności ogniowej konstrukcji budynku, kontroli dymu oraz zapewnieniu drogi ewakuacyjnej.

Odporność ogniowa konstrukcji budynku

Odporność ogniowa konstrukcji budynku to zdolność poszczególnych elementów budowlanych do wytrzymania określonego czasu w warunkach pożaru, bez utraty swoich właściwości nośnych oraz izolacyjnych. Odporność ogniowa jest kluczowym parametrem w biernym zabezpieczeniu przeciwpożarowym, gdyż zapewnia stabilność budynku oraz ogranicza przenikanie ognia i dymu do innych pomieszczeń. W Polsce, wymagania dotyczące odporności ogniowej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kontrola dymu i zapewnienie drogi ewakuacyjnej

Kontrola dymu to zespół środków mających na celu ograniczenie jego rozprzestrzeniania się wewnątrz budynku oraz ułatwienie ewakuacji ludzi. W biernym zabezpieczeniu przeciwpożarowym, kontrola dymu opiera się na stosowaniu odpowiednich materiałów i technologii, takich jak przegrody dymoszczelne czy systemy oddymiania. Zapewnienie drogi ewakuacyjnej natomiast polega na odpowiednim rozmieszczeniu wyjść ewakuacyjnych, oznakowaniu dróg ewakuacyjnych oraz zapewnieniu odpowiedniej szerokości i oświetlenia korytarzy. Wszystkie te elementy mają na celu umożliwić szybką i bezpieczną ewakuację osób znajdujących się w budynku w przypadku pożaru.