Artykuł sponsorowany

Co regulują przepisy prawa handlowego?

Co regulują przepisy prawa handlowego?

Prawo handlowe to zbiór przepisów mających na celu regulację działalności gospodarczej, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W Polsce prawo handlowe obejmuje wiele aspektów, takich jak tworzenie i rejestracja przedsiębiorstw, zawieranie umów handlowych czy ochrona konkurencji. W artykule przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z polskim prawem handlowym, które mogą być pomocne dla przedsiębiorców prowadzących działalność w kraju.

Czego dotyczy prawo handlowe?

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy zawierają różnego rodzaju umowy handlowe, takie jak umowy kupna-sprzedaży, umowy o świadczenie usług czy umowy licencyjne. Polskie prawo handlowe określa zasady zawierania tych umów, w tym wymagania dotyczące formy czy treści. Umowy handlowe mogą być zawierane na piśmie, ustnie, a także w formie elektronicznej. Ważnym elementem umów są klauzule dotyczące odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, które mogą obejmować kary umowne czy odszkodowania.

Prawo handlowe w Łodzi i każdym innym mieście chroni konkurencję na rynku poprzez zakaz stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa. Organy odpowiedzialne za egzekwowanie tych przepisów to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz sądy powszechne. Praktyki ograniczające konkurencję obejmują między innymi porozumienia cenowe, podział rynku czy stosowanie praktyk wykluczających konkurentów z rynku. Nadużycie pozycji dominującej może polegać na stosowaniu wygórowanych cen, dyskryminacji klientów czy utrudnianiu dostępu do rynku innym przedsiębiorcom.

W sytuacji gdy przedsiębiorstwo napotyka na trudności finansowe, polskie prawo handlowe przewiduje możliwość ogłoszenia upadłości lub przeprowadzenia restrukturyzacji. Upadłość może być ogłoszona w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa, czyli gdy nie jest ono w stanie regulować swoich zobowiązań. Restrukturyzacja zaś ma na celu umożliwienie przedsiębiorstwu wyjście z kryzysu finansowego poprzez zmianę struktury organizacyjnej, redukcję kosztów czy zawarcie układu z wierzycielami. W obu przypadkach postępowania są prowadzone przez sądy upadłościowe i restrukturyzacyjne, które podejmują decyzje dotyczące dalszego losu przedsiębiorstwa oraz jego majątku.